Blog

Tarımsal Arazilerin Satımında Komşu Maliklerin Önalım Hakkı

Tarımsal Arazilerin Satımında Komşu Maliklerin Önalım Hakkı 2014 yılında 6537 sayılı kanun ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun’unda değişiklik yapılarak sınırdaş komşu maliklerinin önalım hakkı düzenlenmiştir. Tarımsal arazilerde sınırdaş komşuların önalım hakkı nedir? Bu hakkı kimler, hangi sürelerde kullanılabilir? Kanun amacı nedir ve de uygulamada ne gibi sorunlara yol açmıştır? Bu yazım ile sayılan […]

Miras Hukukundan Kaynaklanan Davalar

4721 s. Türk Medeni Kanunu iki tür mirasçılığı kabul etmiştir. Bunlar kanuni ve iradi mirasçılıktır. Kanuni mirasçı, kanunda sayılan ve yasa gereği mirasçı olan kişilerdir, iradi mirasçı ise kanunda sayılmamış ancak vasiyetname veya miras sözleşmesi ile belirlenmiş kişilerdir. Medeni Kanun m.505 Mirasta tasarruf edebilme ölçütü nedir? Miras bırakan kişi, alt soyunun, ana ve babasının, eşinin […]

Unutulma Hakkı

İnternet kullanımının artması ile çalışma koşullarının, bilgi edinme yöntemlerinin, iletişim modellerinin değiştiğinden daha önceki yazılarımda söz etmiştim. Bu yazımın konusu ise günümüzdeki internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte türeyen bir hak olarak: Unutulma hakkıdır. Kişiler yaşanılan bazı olayları yaşamamış olmayı ve toplum tarafından yaşadıklarının bilinmemesini isteyebilirler. Normal şartlarda içinde yaşanılan çevre bu gibi durumları belli bir […]

Cinsiyet Değişikliği Davaları

Ülkemizde 1988 yılına kadar bir cinsiyetten diğerine geçiş ile ilgili herhangi bir kanuni düzenlenme bulunmamaktadır. Bu tarihe kadar açılmış olan davalar bakımından bir kanun boşluğu olduğu kabul edilmemiş, hâkimin hukuk yaratmasına imkân tanınmamış ve cinsiyet geçişine dair somut bir düzenleme yapılması öngörülmüştür. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 1986/651 E. 1986/3256 K. 27.03.1986 tarihli kararı) Böylelikle 3444 […]

Bilişim Suçları

1980’li yıllar sonrası yeni toplumsal anlayış ve bireyselci yaklaşımlarla birlikte dünya hızlı bir şekilde değişmeye başlamıştır ve 1990 sonrası internet faktörünün yaygınlaşması ile birlikte hayat öncekine göre oldukça kolaylaşmıştır. Bir yandan bilgi edinme yöntemleri, çalışma koşulları, yaşam biçimleri, iletişim modelleri değişirken bir yandan da bilişim teknolojileri ve internet ile ilgili riskler ortaya çıkmış ve suç […]

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası İşçilik Hakları

Son dönemde yapılan çalışmalar ile birlikte kadının iş hayatına son vermeksizin çalışmasını sağlamanın önü açılmıştır. 8 Kasım 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik’ ile doğum ya da evlat edinilmesi sonrası hem kadın hem erkek işçinin kısmi süreli çalışma yapabileceği işlerin belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin […]

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Kamulaştırmasız El Atma Nedir? Ülkemizde sıkça karşılaşılan hukuki sorunlardan biri de idarenin, özel mülkiyette bulunan taşınmazlara kişinin mülkiyet hakkını kısıtlayacak şekilde müdahale etmesidir, yani idarenin kamulaştırma yapmaksızın el atmasıdır. Kamulaştırma kavramına anayasamızın 46. Maddesinde yer verilmiş olup, devlet ve kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz […]

Mirastan Mal Kaçırma Engellenebilir mi?

MİRASTAN MAL KAÇIRMA ENGELLENEBİLİR Mİ? Miras paylaşımı konusu uygulamada çeşitli ihtilaflara sebep olmaktadır. Bu ihtilaflardan en sık görülenlerden biri ise yaygınlaşmış tabir ile mirastan mal kaçırma olarak bilinen ancak uygulamada ve öğretide muris muvazaası olarak adlandırılan davalardır. Sıklıkla rastlanılan örnek, bir anne veya babanın, ölmeden önce belirli taşınmazlarını çocuklarından bir tanesine bedelsiz olarak devretmesi ancak […]

Eşler Arası Mal Rejimleri

EŞLER ARASI MAL REJİMLERİ 4721 sayılı Türk Medeni kanunun (KANUN) 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmesiyle edinilmiş mallara katılma rejimi hukuk sistemimize girmiştir. Aksi taraflarca kararlaştırılmamış ise bu tarihten itibaren eşler arasında kural olarak yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi, bu tarihten önceki dönemde ise kural olarak mal ayrılığı rejimi geçerlidir. Eşler dilerlerse mal rejimi […]

İntihal Suçu

Hırsızlık dendiğinde akla ilk olarak Ceza Kanunumuzdaki tanım gelir. Yani zilyedinin rızası olmaksızın taşınır bir malı, yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alma fiili gelir. Peki ya, taşınır mal harici herhangi bir başka şeyin çalınması mümkün müdür? Evet, mümkündür. Örneğin intihal vakaları. İntihal de bir nevi akademik hırsızlık olup, etik değerlerin zayıflığını maalesef ki gözler önüne […]

Tıbbi Müdahalede Hekim Hatalarından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Malpraktis nedir? Davalar nerede açılır ve zaman aşımına tabi midir? Sorularını cevaplamaya çalışacağım bu yazıda, öncelikle Malpraktis olarak bilinen yanlış tedavinin tanımını yaparak başlamak istiyorum. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. Maddesinde Hekimliğin Kötü Uygulanması (Malpractice) başlığı altında tıbbi müdahaledeki hekim hataları şu şekilde düzenlenmiştir; “Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi “hekimliğin […]

İş Kazası ve Meslek Hastalığı

SGK tarafından yayınlanan güncel istatistik verileri en son 2015 yılına aittir. Bu verilere göre; Türkiye’de 2015 yılı için bir veya daha fazla sigortalı işçi çalıştıran işyeri sayısı 1.740.787 ve Sigortalı işçi sayısı 13.999.398’dir. Meydana gelen iş kazası sayısı 241.547 iken meslek hastalığına tutulan sigortalı sayısı 510’dur. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sonucu ölen sigortalı sayısına […]

Kişisel Verilerin Korunması

Son zamanlarda sıklıkla karşılaşmaya başladığımız kişisel verilerin korunması konusu hakkında yeterince bilgi sahibi miyiz ve bu konudaki haklarımız nelerdir? Bu yazı ile kişisel veri nedir, nasıl korunur, konu hakkında haklarımız nelerdir, kişisel verilerin korunmasına aykırılığın yaptırımları nelerdir gibi soruların cevaba kavuşmasını ümit ediyorum. Özet çalışma niteliğinde olan bu yazıda yer almayan ayrıntılar için “Kişisel Verileri […]

Internetten Alışverişlerde Tüketici Hakları

Hızla gelişen teknoloji ile insanlar arasındaki iletişimde telefon, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj ve internet gibi araçlar kullanılmaya başlanmıştır.  Bu araçların ticari alanda kullanımı da sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Özellikle internet kullanımı hayatımızın çoğu alanında olduğu gibi ticaret alanında da oldukça önemli değişikliklere neden olmuştur. Günümüzde oldukça fazla sayıda elektronik ticaret siteleri mevcuttur ve […]

Yeni İş Mahkemesi Kanunu ve Getirdikleri

7036 sayılı Yeni İş Mahkemeleri Kanunu 12.10.2017 tarihinde TBMM genel kurulunda kabul edilip, 25.10.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun iş hukuku ve yargılamasında önemli değişiklikler içermektedir. 1- Zorunlu Arabuluculuk Değişikliklerden ilki “Zorunlu Arabuluculuktur.” Yeni düzenleme ile kanunda sayılan iş davaları bakımından dava açmadan önce arabulucuya başvuru zorunlu hale getirilerek dava şartı olarak düzenlenmiştir. […]

İşçilik Alacaklarına İlişkin Davalar

 İşçi alacaklarına ilişkin davalar feshe bağlı olan ve feshe bağlı olmayan davalar şeklinde kategorize edilmesi mümkündür. İstenebilmesi iş akdinin sona ermesi koşuluna bağlı olan alacaklar feshe bağlı alacaklar olup, istenebilmesi için fesih koşulunun aranmadığı alacaklar ise feshe bağlı olmayan alacaklardır. Feshe bağlı alacakların istenebilmesi için öncelikle iş akdinin devam edip etmediği hususu açıklığa kavuşmalıdır.   […]

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Kamu gücünün ihlallerine karşı kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, iç hukuk bakımından son bir çare olarak görülen, hukuksal koruma aracı “bireysel başvuru yolu” yürürlük tarihi olan 23.09.2012 tarihinden beri Türk Hukuk sisteminde artarak kullanılmaya devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi Aralık 2016 tarihi itibariyle yayınlamış olduğu istatistik raporları gösterir ki; bireysel başvurular 2016 yılı itibariyle hatırı […]

İşe İade Davaları

İş Güvencesi Kavramı İşverenin fesih hakkını bir ölçüde sınırlandırmak suretiyle, işçinin çalışma hakkını güvence altına almayı amaçlar. 4857 s. Kanun m.18-21 arasında düzenlenmiştir. “Madde  18 – Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan  işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş […]

Kat Mülkiyeti Kanununun Uygulamasından Doğan Davalar

Kat Mülkiyeti Uyuşmazlıklarında Uygulanacak Kanun Kat mülkiyeti taşınmaz malların özel bir türüdür ve 634 s. Kat Mülkiyeti Kanunu ile düzenlenmiştir.Kat mülkiyeti ile ilgili çıkacak herhangi bir sorunun, 634 sayılı kanunun 32. maddesinde kat malikleri kurulu tarafından çözüme kavuşturulacağı hükme bağlanmıştır. Ancak kanunun 33. maddesinde de kat malikleri kurulu tarafından alınan bu kararların iptal davasına konu […]

Kira İlişkisinden Doğan Davalar

Kira sözleşmelerinde kira ne zaman sona erer? Belirli süreli kiralarda herhangi bir bildirime gerek olmaksızın süre bitiminde sözleşme sona erer. Ancak taraflar sözleşme bitmemiş gibi karşılıklı edimlerini yerine getirmeye devam ederlerse sözleşme artık  belirsiz süreli kira sözleşmesine döner. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında belirli süreli sözleşmelerde kira sözleşmesinin bitim tarihinden 15 gün önce bildirim […]

Kısıtlama ve Vasi Tayini

Vesayet Hukukunun Amacı Nedir? Vesayet hukuku, fiil ehliyetine sahip olmadığından hukuksal işlemlerini kendisi yürütemeyecek bunun için temsile ihtiyaç duyan ve bakıma muhtaç kişilerin korunması ve malvarlıklarının yönetimini amaçlar. Vesayet Hukuku Türk Medeni Kanunu’nun 396 ile 494. maddeleri arasında düzelenmiştir. Vesayet Halleri Nelerdir? Vesayet halleri kanunun 404. maddesinde küçüklük ve kısıtlılık olarak düzenlenmiştir. Kısıtlama Nedeniyle Vesayet […]

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile İlgili Yanlış Bilinenler Nelerdir? AİHM ile ilgili yanlış bilinenler: –  AİHM ile Avrupa Birliği arasında hiçbir organik bağ yoktur. AİHM Avrupa Konseyinin yargı organıdır. Avrupa Birliğinin yargı organı ise Avrupa Adalet Divanıdır. –   AİHM sadece tazminat istenen bir mahkeme değildir, verdiği kararlar eda hükmünde değildir. AİHS’e aykırılığı belirleyen tespit mahkemesidir. AİHM’e […]