Blog

Süreli İpoteklerin Terkini

SÜRELİ İPOTEKLER BAKIMINDAN TERKİN SÜRECİ Uzun yıllardır hukuki sorunlarımızdan birisi süreli ipoteklerin terkinin ipotek alacaklısının onayına tabi olmasıydı. Karşılaşılan davalar ise genellikle ipotek alacaklısının vefat etmesi sonucu ya mirasçılara ulaşamama halinde ya da mirasçıların ipotek bedelinin günümüz koşullarına uyarlanması istemleri halinde olmaktaydı. Türk Medeni Kanunu 864. Maddesinde rehinin tapu kütüğüne tescil edilmesinden sonra alacak için […]

Tarımsal Arazilerin Satımında Komşu Maliklerin Önalım Hakkı

Tarımsal Arazilerin Satımında Komşu Maliklerin Önalım Hakkı 2014 yılında 6537 sayılı kanun ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun’unda değişiklik yapılarak sınırdaş komşu maliklerinin önalım hakkı düzenlenmiştir. Tarımsal arazilerde sınırdaş komşuların önalım hakkı nedir? Bu hakkı kimler, hangi sürelerde kullanılabilir? Kanun amacı nedir ve de uygulamada ne gibi sorunlara yol açmıştır? Bu yazım ile sayılan […]

Miras Hukukundan Kaynaklanan Davalar

4721 s. Türk Medeni Kanunu iki tür mirasçılığı kabul etmiştir. Bunlar kanuni ve iradi mirasçılıktır. Kanuni mirasçı, kanunda sayılan ve yasa gereği mirasçı olan kişilerdir, iradi mirasçı ise kanunda sayılmamış ancak vasiyetname veya miras sözleşmesi ile belirlenmiş kişilerdir. Medeni Kanun m.505 Mirasta tasarruf edebilme ölçütü nedir? Miras bırakan kişi, alt soyunun, ana ve babasının, eşinin […]

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk

Ülkemizde ilk olarak 2018 yılında iş uyuşmazlıkları bakımından zorunlu dava şartı olarak arabuluculuk uygulanmaya başlamıştır ve geçtiğimiz bir yıl boyunca iş uyuşmazlıkları bakımından oldukça iyi sonuçlar alınmıştır. Arabuluculuk Dairesi istatistiksel veriler uyarınca 02.01.2018 ile 27.05.2018 tarihleri arasında 127.845 tane dosyada, zorunlu dava şartı olarak arabulucu görevlendirmesi yapıldığı ve görüşmelerin %65’inin anlaşma yoluyla sonuçlandığı görülmektedir. Bu […]

Unutulma Hakkı

İnternet kullanımının artması ile çalışma koşullarının, bilgi edinme yöntemlerinin, iletişim modellerinin değiştiğinden daha önceki yazılarımda söz etmiştim. Bu yazımın konusu ise günümüzdeki internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte türeyen bir hak olarak: Unutulma hakkıdır. Kişiler yaşanılan bazı olayları yaşamamış olmayı ve toplum tarafından yaşadıklarının bilinmemesini isteyebilirler. Normal şartlarda içinde yaşanılan çevre bu gibi durumları belli bir […]

Cinsiyet Değişikliği Davaları

Ülkemizde 1988 yılına kadar bir cinsiyetten diğerine geçiş ile ilgili herhangi bir kanuni düzenlenme bulunmamaktadır. Bu tarihe kadar açılmış olan davalar bakımından bir kanun boşluğu olduğu kabul edilmemiş, hâkimin hukuk yaratmasına imkân tanınmamış ve cinsiyet geçişine dair somut bir düzenleme yapılması öngörülmüştür. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 1986/651 E. 1986/3256 K. 27.03.1986 tarihli kararı) Böylelikle 3444 […]

Bilişim Suçları

1980’li yıllar sonrası yeni toplumsal anlayış ve bireyselci yaklaşımlarla birlikte dünya hızlı bir şekilde değişmeye başlamıştır ve 1990 sonrası internet faktörünün yaygınlaşması ile birlikte hayat öncekine göre oldukça kolaylaşmıştır. Bir yandan bilgi edinme yöntemleri, çalışma koşulları, yaşam biçimleri, iletişim modelleri değişirken bir yandan da bilişim teknolojileri ve internet ile ilgili riskler ortaya çıkmış ve suç […]

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası İşçilik Hakları

Son dönemde yapılan çalışmalar ile birlikte kadının iş hayatına son vermeksizin çalışmasını sağlamanın önü açılmıştır. 8 Kasım 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik’ ile doğum ya da evlat edinilmesi sonrası hem kadın hem erkek işçinin kısmi süreli çalışma yapabileceği işlerin belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin […]

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Kamulaştırmasız El Atma Nedir? Ülkemizde sıkça karşılaşılan hukuki sorunlardan biri de idarenin, özel mülkiyette bulunan taşınmazlara kişinin mülkiyet hakkını kısıtlayacak şekilde müdahale etmesidir, yani idarenin kamulaştırma yapmaksızın el atmasıdır. Kamulaştırma kavramına anayasamızın 46. Maddesinde yer verilmiş olup, devlet ve kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz […]

Mirastan Mal Kaçırma Engellenebilir mi?

MİRASTAN MAL KAÇIRMA ENGELLENEBİLİR Mİ? Miras paylaşımı konusu uygulamada çeşitli ihtilaflara sebep olmaktadır. Bu ihtilaflardan en sık görülenlerden biri ise yaygınlaşmış tabir ile mirastan mal kaçırma olarak bilinen ancak uygulamada ve öğretide muris muvazaası olarak adlandırılan davalardır. Sıklıkla rastlanılan örnek, bir anne veya babanın, ölmeden önce belirli taşınmazlarını çocuklarından bir tanesine bedelsiz olarak devretmesi ancak […]